Sunday, 31 August 2014

Δεύτερος Κύκλος Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για το Πρόγραμμα Horizon 2020 για Αρχάριους με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τη σειρά Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, διοργανώνει δεύτερο κύκλο Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων ειδικά διαμορφωμένα για αρχάριους, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που προέκυψε για τα Εργαστήρια που διοργανώθηκαν τον Ιούνιο του 2014. Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούνστις 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΞενοδοχείοHoliday Inn, στη Λευκωσία.  

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη νεοεισερχόμενων ερευνητών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, τα Εργαστήρια αναμένεται να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος συγγραφής Προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης της κατάλληλης θεματικής για την κάθε ιδέα, διαμόρφωσης Προτάσεων, Αναζήτησης Συνεργατών και κατάρτισης Προϋπολογισμού. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση των μεθόδων συγγραφής πετυχημένων Προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα των Εργαστηρίων, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα τριάντα (30) άτομα ανά Εργαστήριο (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).  

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν λίγες ή/και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά και για προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. (π.χ. 7ο ΠΠ) και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ) γενικότερα.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των Εργαστηρίων δεν αναμένεται να γίνει ειδική αναφορά στην ετοιμασία Προτάσεων για υποβολή σε Προγράμματα με εξειδικευμένα έντυπα υποβολής και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, άτομα τα οποία ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την ετοιμασία Προτάσεων στο πλαίσιο Προγραμμάτων όπως π.χ. τα Marie Skłodowska-Curie Actions καιEuropeanResearchCouncil (ERCGrants, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια ΕΣΕ για παροχή εξατομικευμένης στήριξης. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Monday, 25 August 2014

SME Instrument Phase 1 - Πρώτα Συμπεράσματα

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης των Πρώτων Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν για την πρώτη φάση του Εργαλείου Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Instrument Phase 1) στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. (2014-2020).

 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ε.Ε., από τις 2,666 Προτάσεις που υποβλήθηκαν, μόνο οι 2,602 ήταν επιλέξιμες ενώ μόνο 317 από αυτές έλαβαν βαθμολογία πέραν του ελάχιστου ορίου. Οι περισσότερες υποβολές Προτάσεων με σημαντική διαφορά υποβλήθηκαν στη Θεματική Περιοχή Information and Communication Technologies - ICT (886), ενώ μεγάλος αριθμός υποβολών καταγράφηκε και στις περιοχές Secure, Clean and Efficient Energy (374) και Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (310). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., οι περισσότερες πετυχημένες Προτάσεις υποβλήθηκαν από την Ισπανία (39), ενώ υψηλές αποδόσεις είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο (26), η Ιταλία (20), η Γερμανία (11), η Ιρλανδία (10) και η Γαλλία (9). Δυστυχώς, καμία Πρόταση δεν επιλέγηκε για χρηματοδότηση από δέκα χώρες της Ε.Ε., μεταξύ άλλων και η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά και από τις περισσότερες συνδεδεμένες χώρες με εξαίρεση το Ισραήλ (4), τη Νορβηγία (2) και τη Τουρκία (2).

Συναφώς αναφέρεται ότι το SME Instrument αποτελεί καινοτομία του Προγράμματος Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε., αφού πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας. Το Εργαλείο  διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατότητα υποβολής Προτάσεων μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου σε περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) ύψους €50,000 από την Ε.Ε.. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας 12 – 24 μηνών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο επίπεδο της αγοράς με ένταση ενίσχυσης 70% και μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των ΜΜΕ για την ετοιμασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή στην αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για συμμετοχή και λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω Εργαλείου απαιτείται υψηλός δείκτης τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level ≈ 6) ενώ η Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι το Εργαλείο στοχεύει καθαρά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ οι οποίες έχουν επενδύσει ενεργά στην καινοτομία, με υψηλό δείκτη ανάπτυξης και φιλοδοξίες παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα συμπεράσματα σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε. που έχουν προκύψει από την Αξιολόγηση των Προτάσεων που απορρίφθηκαν συνοψίζονται ως εξής:
  1. Υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση Έργων και ανεπαρκής αναφορά στην επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται.
  2. Ελλιπής περιγραφή της εταιρείας (απαιτείται επεξήγηση γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία θα επιτύχει και όχι οι ανταγωνιστές της).
  3.  Περιορισμένες πληροφορίες για τυχόν ανταγωνιστικές λύσεις.
  4.  Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και προτάσεις για ανάπτυξη προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην αγορά.
  5. Εισηγήσεις σε επίπεδο ιδέας χωρίς περιγραφή του πλάνου για την εισδοχή στην αγορά.
  6. Αρκετές εταιρείες απλά δοκίμαζαν την τύχη τους.

Τα συμπεράσματα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί με στόχο να αποτελέσουν μαθήματα για το μέλλον σε όσες ΜΜΕ επιθυμούν να υποβάλουν Πρόταση και να αξιοποιήσουν το Εργαλείο SME Instrument. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα Horizon 2020 που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για παροχή άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα για την ουσιαστική υποστήριξή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).