Wednesday, 25 November 2015

Ενημερωτική Ημερίδα για την Πρόσκληση “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, Βρυξέλλες, 08 Δεκεμβρίου 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020”, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Πρόσκληση “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, στις 08 Δεκεμβρίου 2015.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για παρακολούθηση της Ημερίδας μέσω διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εκδήλωση και τη διαδικασία εγγραφής υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Η Ημερήσια Διάταξη της Εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Programe_H2020_EE_InfoDay_8Dec2015.pdf

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ελεάνα Γαβριήλ (τηλ: 22 205046, e-mail: egabriel@research.org.cy).

Tuesday, 24 November 2015

Ενημερωτική Ημερίδα - How to Succeed on 2016-2017 ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ Calls

Special Emphasis Will be Given on Forthcoming 2016 TEAMING Calls

 2 Δεκεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «ΗοwtoSucceedon2016-2017 ‘SpreadingExcellence and Widening Participation’ Calls». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • στις Νέες Προσκλήσεις του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-2017. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Teaming Phase 1 της οποίας η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων είναι εντός του 2016.  
  • σε συστατικά για επιτυχία για συγγραφή και υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, και
  • σε εμπειρίες και συμβουλές για επιτυχία από Συντονιστές επιτυχημένων Προτάσεων της δραστηριότητας Teaming Phase 1.  
Ομιλητές θα είναι ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τηλέμαχος Τηλεμάχου (Policy Officer, DG Research and Innovation, Unit B5 – Spreading Excellence and Widening Participation), αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιτυχημένοι Συντονιστές Έργων Teaming Phase 1 από την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.    
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).

Πληροφορίες
Κωνσταντίνα Μακρή
Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
τηλ. 22205054
Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy

Monday, 9 November 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ETNA PLUS ACADEMY» – 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015


Tο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 02 Δεκεμβρίου 2015 διοργανώνεται στο Ταλλίν της Εσθονίας το 2ο ΕΤΝΑ PLUS Academy που στοχεύει στην εκπαίδευση ερευνητών από τις 13 «νέες Χώρες» που εισήλθαν στην Ε.Ε. µετά το 2004, γνωστές ως «EU13», οι οποίοι ετοιμάζουν προτάσεις που θα υποβληθούν στη Θεματική Περιοχή «Smart, Green and Integrated Transport» και σε άλλες προσκλήσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι το ETNA PLUS Academy διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Έργο «European Transport Network Alliance (ETNA PLUS)» του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στη Θεματική Περιοχή  «Smart, Green and Integrated Transport» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

Επισυνάπτεται για ενημέρωση η Ημερήσια Διάταξη καθώς επίσης και ένα πληροφοριακό έντυπο που ετοιμάστηκε για όσους θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο. 

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 12η Νοεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής και επιλογής συμμετεχόντων στο ETNA Plus Academy στη σχετική ιστοσελίδα http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Isaline Chaumier ( isaline.chaumier@ifsttar.fr ).

Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης μέχρι 500 Ευρώ για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο. Το επιπρόσθετο κόστος συμμετοχής θα πρέπει να καλυφθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Περιοχή «Smart, Green and Integrated Transport», κα Ελεάνα Γαβριήλ στο τηλέφωνο 22 205046 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο egabriel@research.org.cy.