Monday, 21 November 2016

Ενημερωτική Ημερίδα «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017» 25 Νοεμβρίου 2016, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη (οδός Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5 (πρώην Λεωνίδου) 1097 Λευκωσία, Κύπρος).
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα Εργασίας και τις σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Ομιλητές θα είναι η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Halina Walasek (Policy Officer, DG Research & Innovation, Unit B6) καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα, κα Κωνσταντίνα Μακρή.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. 
Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 23η Nοεμβρίου 2016 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Κωνσταντίνα Μακρή, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (Τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy).

Έρευνα για τη συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο έργου με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αύξηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, διεξάγεται έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) η οποία έχει ως στόχο να λάβει τις απόψεις κυπριακών φορέων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να λάβει τις εισηγήσεις τους για βελτίωση.

Η συμμετοχή στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για τον ορθό εντοπισμό των προκλήσεων και προβλημάτων και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα και να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που δίνονται από Ε.Ε.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς κυπριακούς φορείς οι οποίοι:
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και υλοποίησαν πλήρως το εν λόγω έργο (συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που υλοποίησαν περισσότερα από ένα έργα).
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση του έργου.
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά συνέχισαν την προσπάθεια υποβολής προτάσεων.
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και σταμάτησαν να προσπαθούν.
  • Είναι επιλέξιμοι φορείς αλλά δεν υπέβαλαν ποτέ πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα ή δεν ενδιαφέρονται να το πράξουν.


Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι απαντήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσω Google Chrome, Mozilla Firefox και Safari.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες η διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Tuesday, 1 November 2016

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το καθεστώς της Ελβετίας στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ενόψει της επικείμενης επικύρωσης του Πρωτοκόλλου της Κροατίας από το Ελβετικό Κοινοβούλιο.

Η Κατάσταση της Ελβετίας (τελευταία ενημέρωση 17 Αυγούστου 2016)
Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», προβλέπει την πλήρη συμμετοχή της χώρας σε αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελβετία θα έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο για την παράταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Κροατία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2017. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο στις 4 Μαρτίου 2016 ενώ το Ελβετικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικύρωσή του στις 17 Ιουνίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι οι Κανονισμοί για τη μετανάστευση που προβλέπονται είναι συμβατοί με το ελβετικό δίκαιο. Οι Κανονισμοί αυτοί θα μπορούσαν να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016, γεγονός που θα επιτρέψει στο Πρωτόκολλο της Κροατίας να επικυρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Υποβολή Προτάσεων Έργου με Συμμετέχοντες από την Ελβετία
Ενόψει της αναμενόμενης πλήρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες από την Ελβετία ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις σε όλα τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και του Προγράμματος EURATOM ως συμμετέχοντες από συνδεδεμένη χώρα. Προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση, θα πρέπει να ζητήσουν σχετική χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Euresearch.

Εναλλακτικό Σενάριο
Σε περίπτωση που η Ελβετία δεν θα έχει καθεστώς πλήρους σύνδεσης από το 2017, θα ισχύσουν τα παρακάτω:
1. Πυλώνας Ι / Διάδοση της Αριστείας / EURATOM (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εταίροι ενός Έργου από την Ελβετία θα λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση, εάν το Συμβόλαιο Έργου (Grant Agreement) υπογραφεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βρει μια λύση για όλα τα άλλα ενδεχόμενα, ιδιαίτερα εάν τα Έργα έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, αλλά το Συμβόλαιο Έργου δεν μπορεί να υπογραφεί πριν από το τέλος του 2016.
2. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Προγράμματος (Πυλώνας ΙΙ, Πυλώνας ΙΙΙ, Επιστήμη με και για την Κοινωνία, EIT και τα λοιπά (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):
Οι ερευνητές από την Ελβετία μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε συνεργατικά έργα, αν και δεν θα λάβουν άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη των εξόδων των εταίρων από την Ελβετία, όπως συμβαίνει και σήμερα σε αυτούς τους τομείς του Προγράμματος.

Καθεστώς Μέχρι Τώρα - Ιστορικό
Μερική λύση (15.9.2014 - 31.12.2016)
Το αποτέλεσμα της δημόσιας ψηφοφορίας το 2014 για τη μετανάστευση έχει προκαλέσει κάποιες αβεβαιότητες στην ερευνητική ελβετική κοινότητα αλλά και στα δίκτυα συνεργασίας που σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βρέθηκε μια μεταβατική λύση που επιτρέπει στους ερευνητές από την Ελβετία να συμμετάσχουν σε όλες σχεδόν τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Σε αυτή τη μεταβατική λύση, η Ελβετία συμμετέχει πλήρως στον Πυλώνα Ι και οι επιτυχημένες προτάσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ, η Ελβετία συμμετέχει με το καθεστώς Τρίτης Χώρας και είναι επιλέξιμοι οι φορείς από την Ελβετία να συμμετάσχουν, με την εξαίρεση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ, δηλαδή το μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Υψηλού Κινδύνου). Ωστόσο, οι επιτυχείς προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν σε εθνικό επίπεδο από State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) της Ελβετίας (Έργο προς Έργο Χρηματοδότηση) μετά από προκαταρκτικό έλεγχο που γίνεται από τον Οργανισμό Euresearch.

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Διεθνές Συνέδριο «Enabling the 5G EcoSphere», 9-10 Νοεμβρίου 2016, Ρώμη

Διεθνές Συνέδριο με θέμα ‘Enabling the 5G EcoSphere’ διοργανώνει το 5G Infrastructure Association (Public-Private Partnership) σε συνεργασία με την ΕΕ, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2016 στη Ρώμη.
Η πρόσκληση για το Συνέδριο είναι ανοικτή σε όλη την ερευνητική κοινότητα με δραστηριοποίηση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) με κύριο στόχο την ενημέρωσή της για τα αποτελέσματα των Έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των Προσκλήσεων που ανακοίνωσε από κοινού με την Ε.Ε. το 5G PPP στο πλαίσιο της Θεματικής Περιοχής Information and Communication Technologies (ICT) του Προγράμματος Horizon 2020. Επιπλέον, στόχος της Εκδήλωσης είναι και η δημιουργία διαλόγου για την πρόοδο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στα δίκτυα 5G καθώς και την εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος συμμετοχής τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 (e-mail: lkountouridou@research.org.cy, τηλ.: 22205020).

Ορίζοντας 2020: Αναζήτηση Συνεργατών Κοινωνική Πρόκληση 6

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στo πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», έχει ληφθεί η αναζήτηση συνεργατών από την Γερμανία, ως ακολούθως:
Οργανισμός: Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Munster, Germany
Kωδικός Πρόσκλησης: CULT-COOP-05
Θέμα: Religious Diversity in Europe - Past, Present and Future
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα κα Κωνσταντίνα Μακρή (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).
Συναφώς, αναφέρεται ότι η Κοινωνική Πρόκληση 6 υποστηρίζει δράσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Αυτό θα γίνει μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Επιπλέον, η Κοινωνική Πρόκληση 6 στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των  καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (www.net4society.eu) της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.
Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», το Πρόγραμμα Εργασίας και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος HORIZON 2020 (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).