Εθνικά Σημεία Επαφής

Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” έχουν διοριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος με κύριες αρμοδιότητες:
  • τη συστηματική και σε βάθος ενημέρωσή τους για την ενότητα την οποία εκπροσωπούν,
  • τη συστηματική διοχέτευση πληροφοριών προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου αναφορικά με την ενότητα για την οποία έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι,
  • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων,
  • την παροχή βοήθειας και επίλυσης αποριών στο στάδιο ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προεπισκόπησης προτάσεων,
  • τη στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό,
  • την Προεπισκόπηση Προτάσεων

Περαιτέρω παροχή βοήθειας για Προτάσεις και Έργα μπορούν να αφορούν στα εξής:

  • Θέµατα Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων & Συµφωνητικού Κοινοπραξίας
  • Εξατοµικευµένη στήριξη / συµβουλές σε διαχειριστικά θέµατα και θέµατα συµβολαίων (π.χ. δικαιώµατα/ευθύνες συµµετεχόντων)
  • Στήριξη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του Έργου


Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου φαίνεται πιο κάτω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα. Για γενικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22 205050 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Horizon2020@research.org.cy.


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.