Monday, 25 April 2016

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων – Επιχειρήσεις
18 Μαΐου 2016, Λεμεσός  

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το EuropeDirectΛεμεσού διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Επιχειρήσεις. 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Γωνιά Αθηνών και Νίκου Ξιούτα), στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.

Περιεχόμενο
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα στόχο. Το Εργαστήριο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:
  • το Πρόγραμμα, η Δομή, οι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, οι Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής
  • πως να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον ενδιαφέρει
  • πως να βρει κανείς συνεργάτες και να ‘χτίσει’ το δίκτυο συνεργασίας του
  • το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής
  • συμβουλές για τη συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομμάτια
  • βασικοί κανόνες συμμετοχής σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Ομάδα Στόχος
Το εν λόγω Εργαστήριο εντάσσεται στην Ενότητα / Module 2, μιας σειράς εργαστηρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα για την προετοιμασία πετυχημένων προτάσεων. Απευθύνεται σε άτομα με προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (7ο ΠΠ ή / και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020), που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο και σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο άμεσο μέλλον στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 υπό την ιδιότητα της επιχείρησης. Άτομα με καθόλου ή λίγη εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Ιδρύματος. 

Ενότητες / Modules Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΙΠΕ
Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στην εμπειρία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου.
Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules:

Module 1: To Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με Μία Ματιά

Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων
                2.1 Αρχικό Επίπεδο
                2.2 Προχωρημένο Επίπεδο
                2.3 Νέοι Ερευνητές
                2.4 Επιχειρήσεις

Module 3: Διαχείριση Έργων

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2016 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Σημειώνεται ότι στο Εργαστήριο θα κληθούν να συμμετέχουν μόνο τα άτομα που εντάσσονται στην Ομάδα Στόχο.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Thursday, 14 April 2016

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», 25 Απριλίου 2016, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’.
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 στο ΚΕΒΕ (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3, 7ος όροφος), στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.
To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» είναι το Πρόγραμμα Πλαίσιο για τηνΈρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δις ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020.

Περιεχόμενο
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Ομάδα Στόχος
Το Εργαστήριο με θέμα ‘To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’εντάσσεται στην Ενότητα / Module 1, μιας σειράς εργαστηρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα. Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση. Άτομα που γνωρίζουν το Πρόγραμμα ή πώς λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο προσεχές μέλλον, μπορούν να παρακολουθήσουν επόμενες Ενότητες / Modules που διοργανώνει το ΙΠΕ.

Ενότητες / Modules Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΙΠΕ
Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στην εμπειρία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου.
Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules:
Module 1: To Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με Μία Ματιά
Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων
                2.1 Αρχικό Επίπεδο
                2.2 Προχωρημένο Επίπεδο
                2.3 Νέοι Ερευνητές
                2.4 Επιχειρήσεις
Module 3: Διαχείριση Έργων  

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΚΕΒΕ το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου 2016 με τηλεομοιότυπο (22665685) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (meropi@ccci.org.cy).
Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).