Wednesday, 25 November 2015

Ενημερωτική Ημερίδα για την Πρόσκληση “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, Βρυξέλλες, 08 Δεκεμβρίου 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020”, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Πρόσκληση “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, στις 08 Δεκεμβρίου 2015.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Energy Efficiency” του Προγράμματος “Secure, Clean and Efficient Energy”, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για παρακολούθηση της Ημερίδας μέσω διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εκδήλωση και τη διαδικασία εγγραφής υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Η Ημερήσια Διάταξη της Εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Programe_H2020_EE_InfoDay_8Dec2015.pdf

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ελεάνα Γαβριήλ (τηλ: 22 205046, e-mail: egabriel@research.org.cy).

Tuesday, 24 November 2015

Ενημερωτική Ημερίδα - How to Succeed on 2016-2017 ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ Calls

Special Emphasis Will be Given on Forthcoming 2016 TEAMING Calls

 2 Δεκεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «ΗοwtoSucceedon2016-2017 ‘SpreadingExcellence and Widening Participation’ Calls». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • στις Νέες Προσκλήσεις του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-2017. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Teaming Phase 1 της οποίας η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων είναι εντός του 2016.  
  • σε συστατικά για επιτυχία για συγγραφή και υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, και
  • σε εμπειρίες και συμβουλές για επιτυχία από Συντονιστές επιτυχημένων Προτάσεων της δραστηριότητας Teaming Phase 1.  
Ομιλητές θα είναι ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τηλέμαχος Τηλεμάχου (Policy Officer, DG Research and Innovation, Unit B5 – Spreading Excellence and Widening Participation), αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιτυχημένοι Συντονιστές Έργων Teaming Phase 1 από την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.    
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).

Πληροφορίες
Κωνσταντίνα Μακρή
Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
τηλ. 22205054
Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy

Monday, 9 November 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ETNA PLUS ACADEMY» – 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015


Tο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 02 Δεκεμβρίου 2015 διοργανώνεται στο Ταλλίν της Εσθονίας το 2ο ΕΤΝΑ PLUS Academy που στοχεύει στην εκπαίδευση ερευνητών από τις 13 «νέες Χώρες» που εισήλθαν στην Ε.Ε. µετά το 2004, γνωστές ως «EU13», οι οποίοι ετοιμάζουν προτάσεις που θα υποβληθούν στη Θεματική Περιοχή «Smart, Green and Integrated Transport» και σε άλλες προσκλήσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι το ETNA PLUS Academy διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Έργο «European Transport Network Alliance (ETNA PLUS)» του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στη Θεματική Περιοχή  «Smart, Green and Integrated Transport» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

Επισυνάπτεται για ενημέρωση η Ημερήσια Διάταξη καθώς επίσης και ένα πληροφοριακό έντυπο που ετοιμάστηκε για όσους θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο. 

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 12η Νοεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής και επιλογής συμμετεχόντων στο ETNA Plus Academy στη σχετική ιστοσελίδα http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Isaline Chaumier ( isaline.chaumier@ifsttar.fr ).

Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης μέχρι 500 Ευρώ για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο. Το επιπρόσθετο κόστος συμμετοχής θα πρέπει να καλυφθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Περιοχή «Smart, Green and Integrated Transport», κα Ελεάνα Γαβριήλ στο τηλέφωνο 22 205046 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο egabriel@research.org.cy.


Thursday, 15 October 2015

Προγράμματα Εργασίας 2016 - 2017

Η Ε.Ε. έχει δημοσιεύσει τα τελικά Προγράμματα Εργασίας του Προγράμματος "HORIZON 2020" για την περίοδο 2016 - 2017, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Participant Portal

http://ec.europa.eu/…/deskt…/en/funding/reference_docs.html…

 Work Programmes

Sunday, 11 October 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» (Horizon 2020), το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014 – 2020), διοργανώνει για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015 τα ακόλουθα εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
15 Οκτωβρίου 2015
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 1
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με μια Ματιά»
ΛEΜΕΣΟΣ
ΤΕΠΑΚ
Κτίριο Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας
Σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ
09:00 – 12:45
30 Οκτωβρίου 2015
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 1
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με μια Ματιά»

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα
09:00 – 12:45
4 Νοεμβρίου 2015

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 1
 «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με μια Ματιά»

ΠΑΦΟΣ
Παλιά Ηλεκτρική
Σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου
10:00 – 13:30
10 Νοεμβρίου 2015
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 2
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων – Νέοι Ερευνητές

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα

08:45 – 15:00
23 Νοεμβρίου 2015
 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 2
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων - Αρχικό Επίπεδο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα

08:45 – 15:00
25 Νοεμβρίου 2015
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 2
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων - Προχωρημένο Επίπεδο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα

08:45 – 18:00
16 Δεκεμβρίου 2015
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Module 2
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων – Επιχειρήσεις
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα

08:45 – 18:00

Εκπαιδευτές στα Εργαστήρια είναι τα στελέχη του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας που έχουν διορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Σκοπός των Εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς του Προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία προετοιμασίας πετυχημένων προτάσεων, αλλά και στη διαχείριση των εγκεκριμένων έργων. Σημειώνεται ότι για τα Εργαστήρια ο αριθμός συμμετεχόντων προβλέπεται να μην ξεπερνάει τα είκοσι πέντε (25) άτομα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Δηλώσεις Συμμετοχής το αργότερο μέχρι και 3 ημέρες πριν την κάθε Εκδήλωση.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Tuesday, 6 October 2015

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

15 Οκτωβρίου 2015
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεμεσός
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’.
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 στοΤεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Φοιτητικής Μέριμνας (οδός Αθηνών και Ν. Ξιούτα γωνία), στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 12:45.

Περιεχόμενο
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι – πέντε (25) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Ομάδα Στόχος
Η Ενότητα / Module 1 απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 12η Οκτωβρίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Friday, 11 September 2015

Draft work programmes 2016-17

The Commission has "pre-published" the draft versions of the Horizon 2020 work programmes for 2016-2017. These documents are being made public just before the adoption process of the work programme to provide potential participants with the currently expected main lines of the work programme 2016-2017. They are not yet endorsed by the Commission and they do not in any way prejudge the final decision of the Commission.

Friday, 4 September 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «HORIZON 2020 Legal and Financial Issues – HOW TO AVOID ERRORS»

29 Σεπτεμβρίου 2015
 Ξενοδοχείο Cleopatra
(Οδός Φλωρίνης 8, Λευκωσία) 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» οργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο«HORIZON 2020 Legal and Financial Issues – HOW TO AVOID ERRORS».  

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθείστις 29 Σεπτεμβρίου 2015, στο ΞενοδοχείοCleopatra, στη Λευκωσία (Οδός Φλωρίνης 8), μεταξύ 9:00 – 17:00 

Σε ποιους Απευθύνεται
Η εκδήλωση απευθύνεται σε Οργανισμούς / Τμήματα / Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, ελεγκτικών οίκων και γενικότερα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με εμπειρίαστην υλοποίηση και διαχείριση έργων του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» ή προηγουμένων Προγραμμάτων Πλαίσιο (7ο ΠΠ κ.λπ). 

Ομιλητές θα είναι δύο Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςη κα Carmen Madrigal (Legal Officer, DG Research & Innovation, Unit J1 Common Legal Support Service) καιοκAristidis Psarras (Financial Auditor,DG Research & Innovation, Unit J2 Common Audit Service).
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρασχεθούν οδηγίες και παραδείγματα προς τους συμμετέχοντες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κανονισμούς που διέπουν τα έργα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» ώστε να αποφεύγονται τα λάθη:
  • Θα δοθεί έμφαση στις πιο σημαντικές κατηγορίες δαπανών καθώς και διευκρινίσεις για τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών με στόχο την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αποφυγή λαθών.
  • Θα εξεταστούν οι διαφορετικές περιπτώσεις και επιλογές που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες στα έργα σε θέματα όπως Personnel costs, Additional remuneration, Subcontracting, Third parties, OtherDirectCosts
Θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν εξειδικευμένα ερωτήματα προς τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού, καταγραφής και απολογισμού των δαπανών (τόσο εκ των προτέρων μέσω του σχετικού Δελτίου Συμμετοχής & Υποβολής Ερωτημάτων όσο και επί τόπου κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων).
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Εκδήλωση είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλικήΠερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ημερήσια Διάταξη.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2015 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy).

Πληροφορίες
Λίνα Τσούμπανου
ΕΣΕ «Ασφαλείς Κοινωνίες», «Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα»
Επιστημονικός Λειτουργός
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
τηλ. 22205055

Monday, 31 August 2015

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “Ethics in Project Proposals for Horizon 2020 Calls”, Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλοEthicsinProjectProposalsforHorizon 2020 Calls,η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:15 π.μ. στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Λεωφ. Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος) στη Λευκωσία.

Κύριος στόχος της Ημερίδας είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις διαδικασίες αλλά και τα κύρια θέματα Ethics (βιοηθική, δεοντολογία κτλ.) που προκύπτουν συχνά κατά την ετοιμασία Προτάσεων και Συμβολαίων Έργων για το Πρόγραμμα Horizon 2020, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου συχνά προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες/επεξηγήσεις από τις ερευνητικές ομάδες. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της Ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από τον κ. Ισίδωρο Καρατζά, Επικεφαλής του Τομέα Ethics and Research Integrity της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε.Ε. και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φελλά, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας θα γίνει συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή Συντονιστών επιτυχημένων Προτάσεων στο Πρόγραμμα Horizon 2020, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες σε σχέση με τα θέματα αυτά με τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν και γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλικήΕπισυνάπτονται η σχετική Ημερήσια Διάταξη καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015 αποστέλλοντας τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση horizon2020@research.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Horizon 2020 (τηλ.: 22205020, email: lkountouridou@research.org.cy).