Monday, 12 December 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Φορέων Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European Fund(s)-of-Funds Programme) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει ανακοινώσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή «Φορέων Υλοποίησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European Fund(s)-of-Funds Programme).


Το εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος της Ευρώπης σε ίδια κεφάλαια, στον κατακερματισμό της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και στην προσέλκυση επιπρόσθετης ιδιωτικής χρηματοδότησης από θεσμικούς επενδυτές. Μέσω του Προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα διαθέσει κεφαλαιακή χρηματοδότηση μέχρι 300 Εκ. Ευρώ σε «επί ίσοις όροις» βάση με άλλους επενδυτές σε ένα Επενδυτικό Ταμείο Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European VC Fund-of-Funds). 


To Πρόγραμμα απευθύνεται σε Φορείς Υλοποίησης (Promoters) που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα Ταμείο  Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων το οποίο μεταξύ άλλων θα έχει:


 • Τη δυνατότητα να επιτύχει κρίσιμη μάζα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός κεφαλαίου μεγέθους τουλάχιστον 500 Εκ. Ευρώ εντός 12 μηνών. 
 • Τη δυνατότητα να αντλήσει επιπρόσθετα κεφάλαια από ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των δεσμεύσεων του Ταμείου.
 •  Έδρα στην ΕΕ και θα διευθύνεται από μία ανεξάρτητη διαχειριστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Στόχο να επενδύσει: (Ι) τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί ή δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, και (ΙΙ) σε τουλάχιστον τέσσερις (4) χώρες-μέλη της ΕΕ, ή συνδεδεμένες χώρες στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ, από τις οποίες οι τρεις (3) τουλάχιστον πρέπει να είναι χώρες-μέλη της ΕΕ 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους επιλέξιμους φορείς, τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς συμμετοχής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου επενδύσεων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Access to Risk Finance», κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (τηλ: 22 205052, e-mail: mportokallides@research.org.cy).

Monday, 21 November 2016

Ενημερωτική Ημερίδα «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017» 25 Νοεμβρίου 2016, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη (οδός Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5 (πρώην Λεωνίδου) 1097 Λευκωσία, Κύπρος).
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα Εργασίας και τις σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Ομιλητές θα είναι η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Halina Walasek (Policy Officer, DG Research & Innovation, Unit B6) καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα, κα Κωνσταντίνα Μακρή.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. 
Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 23η Nοεμβρίου 2016 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Κωνσταντίνα Μακρή, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (Τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy).

Έρευνα για τη συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο έργου με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αύξηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, διεξάγεται έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) η οποία έχει ως στόχο να λάβει τις απόψεις κυπριακών φορέων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να λάβει τις εισηγήσεις τους για βελτίωση.

Η συμμετοχή στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για τον ορθό εντοπισμό των προκλήσεων και προβλημάτων και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα και να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που δίνονται από Ε.Ε.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς κυπριακούς φορείς οι οποίοι:
 • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και υλοποίησαν πλήρως το εν λόγω έργο (συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που υλοποίησαν περισσότερα από ένα έργα).
 • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση του έργου.
 • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά συνέχισαν την προσπάθεια υποβολής προτάσεων.
 • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και σταμάτησαν να προσπαθούν.
 • Είναι επιλέξιμοι φορείς αλλά δεν υπέβαλαν ποτέ πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα ή δεν ενδιαφέρονται να το πράξουν.


Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι απαντήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσω Google Chrome, Mozilla Firefox και Safari.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες η διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Tuesday, 1 November 2016

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το καθεστώς της Ελβετίας στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ενόψει της επικείμενης επικύρωσης του Πρωτοκόλλου της Κροατίας από το Ελβετικό Κοινοβούλιο.

Η Κατάσταση της Ελβετίας (τελευταία ενημέρωση 17 Αυγούστου 2016)
Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», προβλέπει την πλήρη συμμετοχή της χώρας σε αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελβετία θα έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο για την παράταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Κροατία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2017. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο στις 4 Μαρτίου 2016 ενώ το Ελβετικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικύρωσή του στις 17 Ιουνίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι οι Κανονισμοί για τη μετανάστευση που προβλέπονται είναι συμβατοί με το ελβετικό δίκαιο. Οι Κανονισμοί αυτοί θα μπορούσαν να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016, γεγονός που θα επιτρέψει στο Πρωτόκολλο της Κροατίας να επικυρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Υποβολή Προτάσεων Έργου με Συμμετέχοντες από την Ελβετία
Ενόψει της αναμενόμενης πλήρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες από την Ελβετία ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις σε όλα τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και του Προγράμματος EURATOM ως συμμετέχοντες από συνδεδεμένη χώρα. Προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση, θα πρέπει να ζητήσουν σχετική χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Euresearch.

Εναλλακτικό Σενάριο
Σε περίπτωση που η Ελβετία δεν θα έχει καθεστώς πλήρους σύνδεσης από το 2017, θα ισχύσουν τα παρακάτω:
1. Πυλώνας Ι / Διάδοση της Αριστείας / EURATOM (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εταίροι ενός Έργου από την Ελβετία θα λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση, εάν το Συμβόλαιο Έργου (Grant Agreement) υπογραφεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βρει μια λύση για όλα τα άλλα ενδεχόμενα, ιδιαίτερα εάν τα Έργα έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, αλλά το Συμβόλαιο Έργου δεν μπορεί να υπογραφεί πριν από το τέλος του 2016.
2. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Προγράμματος (Πυλώνας ΙΙ, Πυλώνας ΙΙΙ, Επιστήμη με και για την Κοινωνία, EIT και τα λοιπά (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):
Οι ερευνητές από την Ελβετία μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε συνεργατικά έργα, αν και δεν θα λάβουν άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη των εξόδων των εταίρων από την Ελβετία, όπως συμβαίνει και σήμερα σε αυτούς τους τομείς του Προγράμματος.

Καθεστώς Μέχρι Τώρα - Ιστορικό
Μερική λύση (15.9.2014 - 31.12.2016)
Το αποτέλεσμα της δημόσιας ψηφοφορίας το 2014 για τη μετανάστευση έχει προκαλέσει κάποιες αβεβαιότητες στην ερευνητική ελβετική κοινότητα αλλά και στα δίκτυα συνεργασίας που σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βρέθηκε μια μεταβατική λύση που επιτρέπει στους ερευνητές από την Ελβετία να συμμετάσχουν σε όλες σχεδόν τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Σε αυτή τη μεταβατική λύση, η Ελβετία συμμετέχει πλήρως στον Πυλώνα Ι και οι επιτυχημένες προτάσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ, η Ελβετία συμμετέχει με το καθεστώς Τρίτης Χώρας και είναι επιλέξιμοι οι φορείς από την Ελβετία να συμμετάσχουν, με την εξαίρεση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ, δηλαδή το μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Υψηλού Κινδύνου). Ωστόσο, οι επιτυχείς προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν σε εθνικό επίπεδο από State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) της Ελβετίας (Έργο προς Έργο Χρηματοδότηση) μετά από προκαταρκτικό έλεγχο που γίνεται από τον Οργανισμό Euresearch.

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Διεθνές Συνέδριο «Enabling the 5G EcoSphere», 9-10 Νοεμβρίου 2016, Ρώμη

Διεθνές Συνέδριο με θέμα ‘Enabling the 5G EcoSphere’ διοργανώνει το 5G Infrastructure Association (Public-Private Partnership) σε συνεργασία με την ΕΕ, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2016 στη Ρώμη.
Η πρόσκληση για το Συνέδριο είναι ανοικτή σε όλη την ερευνητική κοινότητα με δραστηριοποίηση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) με κύριο στόχο την ενημέρωσή της για τα αποτελέσματα των Έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των Προσκλήσεων που ανακοίνωσε από κοινού με την Ε.Ε. το 5G PPP στο πλαίσιο της Θεματικής Περιοχής Information and Communication Technologies (ICT) του Προγράμματος Horizon 2020. Επιπλέον, στόχος της Εκδήλωσης είναι και η δημιουργία διαλόγου για την πρόοδο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στα δίκτυα 5G καθώς και την εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος συμμετοχής τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 (e-mail: lkountouridou@research.org.cy, τηλ.: 22205020).

Ορίζοντας 2020: Αναζήτηση Συνεργατών Κοινωνική Πρόκληση 6

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στo πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», έχει ληφθεί η αναζήτηση συνεργατών από την Γερμανία, ως ακολούθως:
Οργανισμός: Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Munster, Germany
Kωδικός Πρόσκλησης: CULT-COOP-05
Θέμα: Religious Diversity in Europe - Past, Present and Future
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα κα Κωνσταντίνα Μακρή (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).
Συναφώς, αναφέρεται ότι η Κοινωνική Πρόκληση 6 υποστηρίζει δράσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Αυτό θα γίνει μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Επιπλέον, η Κοινωνική Πρόκληση 6 στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των  καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (www.net4society.eu) της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.
Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», το Πρόγραμμα Εργασίας και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος HORIZON 2020 (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).

Thursday, 27 October 2016

Δημόσια Διαβούλευση για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020


‘Have your say on Horizon 2020’

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Η διαβούλευση θα λήξει στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς επίσης και στην καλύτερη προετοιμασία του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο.  Ως εκ τούτου, η συνεισφορά όλων είναι πολύ σημαντική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν μέρος στην αναφερόμενη δημόσια διαβούλευση απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μπορούν να εντοπίσουν στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο εργασίας (Staff Working Document) με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης μέχρι τα μέσα του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Thursday, 13 October 2016

Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών "IRIS"

Εγγραφείτε στη νέα Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών "IRIS" για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
Μέσω της Πύλης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και αφορούν τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων των Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας#RESTART_2016_2020.

https://iris.research.org.cy/localregistration/register#/profileMonday, 22 August 2016

Εργαλεία για την Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων από Έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία μιας νέας υποστηρικτικής υπηρεσίας για έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά.  

Η πιλοτική πρωτοβουλία "Common Exploitation Booster" προσφέρει τέσσερις τύπους υπηρεσιών για έργα και αποτελέσματα σε διάφορα επίπεδα / στάδια ωριμότητάς τους:
Οι υπηρεσίες προσφέρονται από εξωτερικούς συμβούλους μέσω συμφωνίας εμπιστευτικότητας και το κόστος μπορεί να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και πώς να κάνουν αίτηση για αυτές στο σχετικό φυλλάδιο.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο http://exploitation.meta-group.com/ή να επικοινωνήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος EC-CSC-Exploitation-Support@ec.europa.eu.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ινδίας Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η από κοινού χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών και τεχνολογικών προτάσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ινδίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας θα υποστηρίξει οργανισμούς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που εδρεύουν στην Ινδία να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020). 

Ο μηχανισμός αυτός ανοίγει την πόρτα σε μια πιο ουσιαστική και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και εντάσσεται στο πλαίσιο μια σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων συνεργαζόμενων χωρών στο εν λόγω Πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, φορείς από τρίτες χώρες δεν δικαιούνται χρηματοδότηση εκτός αν ανήκουν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται ρητά στα Προγράμματα Εργασίας.

Μέσω του μηχανισμού συγχρηματοδότησης που δημιουργήθηκε, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί από την Ινδία, οι οποίοι είναι εταίροι σε Προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας τους για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού τους στην Πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

1. DST-EU Calls for Proposals:
Call name / topic
(click topic name to follow link)
Closing
date
NMBP-04-2017 - Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures
27.10.2016
NMBP-06-2017 - Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore
27.10. 2016
NMBP-13-2017 - Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care
19.01.2017

2. DBT-EU Calls for Proposals:
  Call name / topic
(click topic name to follow link)
Closing
date
NMBP-15-2017: Nanotechnologies for imaging cellular transplants and regenerative processes in vivo
Bio-Nano-Tech
27.10.2016
BIOTEC-07-2017: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts
Biotech
27.10.2016
SC1-PM-07–2017: Promoting mental health and well-being in the young
Health
4.10.2016
SC1-PM-08–2017: New therapies for rare diseases
Health
4.10.2016
SC1-PM-10–2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population
Health
4.10.2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα για τους κανόνες συμμετοχής στους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:
http://dst.gov.in/sites/default/files/DST-EC-Call%20note-co-funding-2016-DST-version-%282%29-revised-100816-clean.pdf
http://www.dbtindia.nic.in/wp-content/uploads/DBT-EUcallsunderH2020-.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδαParticipant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Πρόσφατες Δηλώσεις για τη Συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου εγγυήθηκε τη συμμετοχή των Βρετανικών Οργανισμών σε έργα του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για το διάστημα στο οποίο η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα αναλάβει μελλοντικά τη χρηματοδότηση των έργων διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις πληρωμές ακόμη και στις περιπτώσεις που τα έργα θα υλοποιούνται σε χρονική περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρίσει από την Ε.Ε.


Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των Βρετανών σε προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα ενώ η χώρα είναι ακόμη μέλος της Ε.Ε. θα χρηματοδοτηθεί για όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δηλώσεις αυτές διασφαλίζουν τους βρετανούς συμμετέχοντες ώστε να συνεχίσουν να υποβάλλουν προτάσεις ενώ από την άλλη πλευρά καθησυχάζουν και τους συνεργάτες τους από τις άλλες χώρες όσον αφορά στη συμμετοχή βρετανικών οργανισμών σε μελλοντικές προτάσεις ή σε έργα που ήδη υλοποιούνται ότι σε καμιά περίπτωση η συμπερίληψή τους σε δίκτυα συνεργασίας δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση των προτάσεων ή θα ρισκάρει τη μελλοντική χρηματοδότηση των έργων.
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες δηλώσεις η Κυβέρνηση της χώρας διαβεβαίωνε, μέσω του αρμόδιου Υπουργού της κ. Jo Johnson (Minister of State for Universities and Science), ότι το καθεστώς της συμμετοχής της χώρας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 δεν θα επηρεαστεί προς το παρόν από την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.:
The referendum result has no immediate effect on those applying to or participating in Horizon 2020. UK participants can continue to apply to the programme in the usual way. The future of UK access to European science funding will be a matter for future discussions. Government is determined to ensure that the UK continues to play a leading role in European and international research.
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της δήλωσε για το ίδιο θέμα:
Statement from European Commission
The Statement of 29 June of the Heads of State or Government of 27 Member States, as well as the Presidents of the European Council and the European Commission, confirms that until the UK leaves the EU, EU law continues to apply to and within the UK, both when it comes to rights and obligations. This includes the eligibility of UK legal entities to participate and receive funding in Horizon 2020 actions.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/outcome-referendum-united-kingdom

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Thursday, 18 August 2016

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Το   Ίδρυμα  Προώθησης  Έρευνας  (ΙΠΕ)  επιθυμεί  να  ενημερώσει  τους  ενδιαφερόμενους  για  τη δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Βασική  επιδίωξη  του Προγράμματος είναι:  (i)  η  ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για   συμμετοχή   σε   διεθνή   προγράμματα,   (iii)   η   ενίσχυση   των   ευκαιριών   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας   που παράγονται στην Κύπρο και (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €36,000, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση www.research.org.cy. Ο πίνακας Εκδηλώσεων αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση του Προγράμματος.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον  αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα (τηλέφωνο: + 357 22 205056, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:skambanellas@research.org.cy).

Monday, 1 August 2016

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Μετά τα Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος για την Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι μετά τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρησή της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E), έγινε η ακόλουθη δήλωση από την πλευρά της Ε.Ε.:

The Statement of 29 June of the Heads of State or Government of 27 Member States, as well as the Presidents of the European Council and the European Commission, confirms that until the UK leaves the EU, EU law continues to apply to and within the UK, both when it comes to rights and obligations. This includes the eligibility of UK legal entities to participate and receive funding in Horizon 2020 actions

Μπορεί κανείς να βρει ολόκληρη τη δήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο από την πλευρά του, μέσω του αρμόδιου Υπουργού της κ. Jo Johnson (Minister of State for Universities and Science), εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σε σχέση με το καθεστώς της συμμετοχής της χώρας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

The referendum result has no immediate effect on those applying to or participating in Horizon 2020. UK participants can continue to apply to the programme in the usual way. The future of UK access to European science funding will be a matter for future discussions. Government is determined to ensure that the UK continues to play a leading role in European and international research.
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum 

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Thursday, 28 July 2016

Αναθεώρηση του Πρότυπου Συμβολαίου Έργου για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 20 Ιουλίου 2016 το αναθεωρημένο Πρότυπο Συμβόλαιο Έργου – Model Grant Agreement για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» (χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020).

Οι συμμετέχοντες σε Έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ενημερώθηκαν αυτόματα με επιστολή (επισυνάπτεται πιο κάτω) μέσω της ιστοσελίδας Participant Portal για την αναθεώρηση του Συμβολαίου. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν άμεσα (με αναδρομική ισχύ) στα Έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε τροποποίηση (amendment).

Μερικές από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και θα εφαρμοστούν αναδρομικά στα Συμβόλαια είναι:
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στις αλλαγές που αφορούν στον προϋπολογισμό καθώς θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από μια μορφή κόστους σε άλλη στην κατηγορία των δαπανών προσωπικού.
 • Νέα επιλογή για τη μέθοδο υπολογισμού του ωριαίου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού η οποία βασίζεται στο κόστος ανά μήνα.
 • Έμφαση στην εφαρμογή των ζητημάτων ηθικής κατά την υλοποίηση του Έργου (συγκεκριμένα Παραδοτέα πλέον).

Μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για την αναθεώρηση του Πρότυπου Συμβολαίου στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Monday, 25 July 2016

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ‘TEAMING PHASE 1’

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ευκαιρία για υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Προγράμματος του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στη Δραστηριότητα ‘Teaming Phase 1’, ως ακολούθως:
 • Προσχέδιο της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, ενώ επίσημα η Πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί στις28 Ιουλίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων την15η Νοεμβρίου 2016.
 • Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη για δημιουργία νέων κέντρων αριστείας, ή αναβάθμιση υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην έρευνα και την καινοτομία. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ινστιτούτων και των ινστιτούτων στις χώρες-μέλη με χαμηλή απόδοση. Ως εκ τούτου, η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τον κύριο αιτητή (main applicant) από τη χώρα με χαμηλή απόδοση (η οποία θα είναι και ο Συντονιστής της Πρότασης). Σημειώνεται ότι, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με χαμηλή απόδοση. Ο Φορέας που θα συντονίζει τη σύμπραξη μπορεί να είναι εθνική/περιφερειακή οντότητα ή Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικός Οργανισμός. Στη περίπτωση που ο Φορέας δενείναι δημόσια οντότητα (public authority) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ επιστολή ενδιαφέροντος (letter of intent), πρότυπο της οποίας θα διαθέσει η ΕΕ εν ευθέτω χρόνο. Ο λόγος που ζητείται το πρότυπο αυτό είναι για να υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Έργο.
 • Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό με διεθνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία από χώρα-μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χώρα.
 • Πέραν των πιο πάνω, οι Προτάσεις που θα υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση του πώς η ιδέα τους συνάδει με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας ή με μια ισοδύναμη πολιτική ανάπτυξης.
 • Για την 1η Φάση των Έργων Teaming οι επιτυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 400,000 ευρώ για 12 μήνες με σκοπό την ετοιμασία Business Plan για δημιουργία/αναβάθμιση του Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως, οι επιτυχόντες της Φάσης 1 θα κληθούν στο πέρας των 12 μηνών να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας (Φάση 2), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλάνο υλοποίησης και πέραν της χρονικής διάρκειας του Έργου για τη Φάση 2 (προβλέπεται να είναι στα 5-7 χρόνια).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
. Επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-17, το οποίο επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.  

Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Τομέας των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) παρέχει την υπηρεσία για Προεπισκόπηση (pre-screening) Προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, η οποία χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη αντίστοιχη Πρόσκληση Υποβολής. Σχετικό Έντυπο με τη διαδικασία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω και γενικότερα για τοΠρόγραμμα Εργασίας ‘Spreading Excellence and WideningParticipation’ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα (cmakri@research.org.cy, 22205054)

Tuesday, 19 July 2016

Εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016, 26-27 Σεπτεμβρίου 2016, Μπρατισλάβα

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης ICT Proposers’ Day 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μπρατισλάβα στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2016.

Κύριος στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. αναφορικά με την Έρευνα και την Καινοτομία στη θεματική περιοχήInformationandCommunicationTechnologies (ICT), καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα διοργανωθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 • NetworkingSessions ανά θεματική ενότητα, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ή να παρουσιάσουν οι ίδιοι ιδέες για Προτάσεις, και
 • InformationSessions, με θέματα όπως ετοιμασία και υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα περίπτερα της Ε.Ε. και να υποβάλουν ερωτήματα σε Εκπροσώπους της Ε.Ε. καθώς και σε μέλη Δικτύων Συνεργασίας χρηματοδοτούμενων Έργων.
Παράλληλα με την Εκδήλωση, θα διεξαχθεί και το Face2FaceBrokerageEventτο οποίο συντονίζει όπως κάθε χρόνο το Δίκτυο Idealist 2018 των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 σε συνεργασία με το πανευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network.  

Στο πλαίσιο του Brokerage Event, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις δικτύωσης με Εκπροσώπους Φορέων από άλλες χώρες με κύριο σκοπό την εξασφάλιση συμμετοχής σε Δίκτυα Συνεργασίας για ετοιμασία Προτάσεων ενόψει των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Horizon 2020 που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2016.

Εγγραφή
Για συμμετοχή στην Εκδήλωση ICT Proposer’s Day 2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε., ενώ για συμμετοχή στο Brokerage Event οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή η οποία προϋποθέτει:
 • την εγγραφή των συμμετεχόντων στην Εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016, και
 • την καταχώρηση Προφίλ Συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το άτομο, τον Οργανισμό που εκπροσωπεί και το είδος συνεργασίας που αναζητείται μέσα από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συνδιοργανώνει το Brokerage Event, τόσο στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Δίκτυο Idealist 2018 όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλους του Δικτύου Enterprise Europe Network.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής και Υποβολής Προφίλ Συνεργασίας1η Σεπτεμβρίου 2016
Επιλογή Συναντήσεων25 Αυγούστου 2016 –
17 Σεπτεμβρίου 2016
Διεξαγωγή Συναντήσεων Δικτύωσης26-27 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για συμμετοχή στην Εκδήλωση και το Brokerage Event, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 (e-mail:lkountouridou@research.org.cy, τηλ.: 22205020) ή με την κα Μάρσια Τριλλίδου – Βαρζακάκου, (e-mail: trillidou@research.org.cy, τηλ.: 22205071), εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου.

Tuesday, 14 June 2016

Ενημερωτική Ημερίδα για Η2020 ERC Grants - 16/06/2016

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα του European Research Council (ERC) – Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Η Ημερήσια Διάταξη της εκδήλωσης επισυνάπτεται.

Το Πρόγραμμα του ΕRC στηρίζει τους πλέον ταλαντούχους ερευνητές και τις ομάδες τους, ώστε να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα («έρευνα αιχμής»). Καλύπτονται όλοι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και οι Προτάσεις Έργων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα. Η αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο χρηματοδότησης της ΕΕ, η οποία παρέχεται σε μεμονωμένους ερευνητές ή σε ερευνητικές ομάδες.

Το ERC χρηματοδοτεί άριστους νέους ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους (Starting Grants / 2-7 χρόνια post-PhD), ερευνητές μέσης εμπειρίας (Consolidator Grants / 7-12 χρόνια post-PhD) και έμπειρους ερευνητές (Advanced Grants). Οι ερευνητές μπορεί να είναι από οποιαδήποτε χώρα μέλος, συνδεδεμένη ή και τρίτη χώρα, δεδομένου ότι η έρευνα θα διεξαχθεί σε μια χώρα μέλος ή συνδεδεμένη χώρα. Δεν απαιτείται η δημιουργία δικτύου συνεργασίας.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2016, στο Ξενοδοχείο «Cleopatra» (Φλωρίνης 8, 1065 Λευκωσία). Στην Ημερίδα θα:
·       παρουσιαστούν οι ανοικτές, αλλά και κάποιες μελλοντικές Προσκλήσεις για υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών σχεδίων του ERC,
·         δοθούν στοιχεία σχετικά με τη μέχρι τώρα συμμετοχή της Κύπρου, και
·         θα δοθούν συμβουλές για την ετοιμασία και υποβολή επιτυχημένων Προτάσεων.

Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:
·         Δρ Θεόδωρος Παπάζογλου - Head of Unit, Support to the Scientific Council, ERC Executive Agency, και
·         Καθ. Μάριος Πολυκάρπου - Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος». Ο Καθ. Πολυκάρπου είναι κάτοχος ERC Advanced Grant και Αξιολογητής Προτάσεων ERC.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2016 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εκδήλωση και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: Horizon2020@research.org.cy).

Ημερήσια Διάταξη