Thursday, 28 July 2016

Αναθεώρηση του Πρότυπου Συμβολαίου Έργου για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 20 Ιουλίου 2016 το αναθεωρημένο Πρότυπο Συμβόλαιο Έργου – Model Grant Agreement για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» (χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020).

Οι συμμετέχοντες σε Έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ενημερώθηκαν αυτόματα με επιστολή (επισυνάπτεται πιο κάτω) μέσω της ιστοσελίδας Participant Portal για την αναθεώρηση του Συμβολαίου. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν άμεσα (με αναδρομική ισχύ) στα Έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε τροποποίηση (amendment).

Μερικές από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και θα εφαρμοστούν αναδρομικά στα Συμβόλαια είναι:
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στις αλλαγές που αφορούν στον προϋπολογισμό καθώς θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από μια μορφή κόστους σε άλλη στην κατηγορία των δαπανών προσωπικού.
 • Νέα επιλογή για τη μέθοδο υπολογισμού του ωριαίου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού η οποία βασίζεται στο κόστος ανά μήνα.
 • Έμφαση στην εφαρμογή των ζητημάτων ηθικής κατά την υλοποίηση του Έργου (συγκεκριμένα Παραδοτέα πλέον).

Μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για την αναθεώρηση του Πρότυπου Συμβολαίου στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Monday, 25 July 2016

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ‘TEAMING PHASE 1’

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ευκαιρία για υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Προγράμματος του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στη Δραστηριότητα ‘Teaming Phase 1’, ως ακολούθως:
 • Προσχέδιο της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, ενώ επίσημα η Πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί στις28 Ιουλίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων την15η Νοεμβρίου 2016.
 • Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη για δημιουργία νέων κέντρων αριστείας, ή αναβάθμιση υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην έρευνα και την καινοτομία. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ινστιτούτων και των ινστιτούτων στις χώρες-μέλη με χαμηλή απόδοση. Ως εκ τούτου, η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τον κύριο αιτητή (main applicant) από τη χώρα με χαμηλή απόδοση (η οποία θα είναι και ο Συντονιστής της Πρότασης). Σημειώνεται ότι, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με χαμηλή απόδοση. Ο Φορέας που θα συντονίζει τη σύμπραξη μπορεί να είναι εθνική/περιφερειακή οντότητα ή Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικός Οργανισμός. Στη περίπτωση που ο Φορέας δενείναι δημόσια οντότητα (public authority) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ επιστολή ενδιαφέροντος (letter of intent), πρότυπο της οποίας θα διαθέσει η ΕΕ εν ευθέτω χρόνο. Ο λόγος που ζητείται το πρότυπο αυτό είναι για να υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Έργο.
 • Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό με διεθνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία από χώρα-μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χώρα.
 • Πέραν των πιο πάνω, οι Προτάσεις που θα υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση του πώς η ιδέα τους συνάδει με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας ή με μια ισοδύναμη πολιτική ανάπτυξης.
 • Για την 1η Φάση των Έργων Teaming οι επιτυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 400,000 ευρώ για 12 μήνες με σκοπό την ετοιμασία Business Plan για δημιουργία/αναβάθμιση του Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως, οι επιτυχόντες της Φάσης 1 θα κληθούν στο πέρας των 12 μηνών να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας (Φάση 2), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλάνο υλοποίησης και πέραν της χρονικής διάρκειας του Έργου για τη Φάση 2 (προβλέπεται να είναι στα 5-7 χρόνια).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
. Επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-17, το οποίο επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.  

Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Τομέας των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) παρέχει την υπηρεσία για Προεπισκόπηση (pre-screening) Προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, η οποία χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη αντίστοιχη Πρόσκληση Υποβολής. Σχετικό Έντυπο με τη διαδικασία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω και γενικότερα για τοΠρόγραμμα Εργασίας ‘Spreading Excellence and WideningParticipation’ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα (cmakri@research.org.cy, 22205054)

Tuesday, 19 July 2016

Εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016, 26-27 Σεπτεμβρίου 2016, Μπρατισλάβα

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης ICT Proposers’ Day 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μπρατισλάβα στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2016.

Κύριος στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. αναφορικά με την Έρευνα και την Καινοτομία στη θεματική περιοχήInformationandCommunicationTechnologies (ICT), καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα διοργανωθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 • NetworkingSessions ανά θεματική ενότητα, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ή να παρουσιάσουν οι ίδιοι ιδέες για Προτάσεις, και
 • InformationSessions, με θέματα όπως ετοιμασία και υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα περίπτερα της Ε.Ε. και να υποβάλουν ερωτήματα σε Εκπροσώπους της Ε.Ε. καθώς και σε μέλη Δικτύων Συνεργασίας χρηματοδοτούμενων Έργων.
Παράλληλα με την Εκδήλωση, θα διεξαχθεί και το Face2FaceBrokerageEventτο οποίο συντονίζει όπως κάθε χρόνο το Δίκτυο Idealist 2018 των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 σε συνεργασία με το πανευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network.  

Στο πλαίσιο του Brokerage Event, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις δικτύωσης με Εκπροσώπους Φορέων από άλλες χώρες με κύριο σκοπό την εξασφάλιση συμμετοχής σε Δίκτυα Συνεργασίας για ετοιμασία Προτάσεων ενόψει των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Horizon 2020 που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2016.

Εγγραφή
Για συμμετοχή στην Εκδήλωση ICT Proposer’s Day 2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε., ενώ για συμμετοχή στο Brokerage Event οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή η οποία προϋποθέτει:
 • την εγγραφή των συμμετεχόντων στην Εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016, και
 • την καταχώρηση Προφίλ Συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το άτομο, τον Οργανισμό που εκπροσωπεί και το είδος συνεργασίας που αναζητείται μέσα από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συνδιοργανώνει το Brokerage Event, τόσο στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Δίκτυο Idealist 2018 όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλους του Δικτύου Enterprise Europe Network.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής και Υποβολής Προφίλ Συνεργασίας1η Σεπτεμβρίου 2016
Επιλογή Συναντήσεων25 Αυγούστου 2016 –
17 Σεπτεμβρίου 2016
Διεξαγωγή Συναντήσεων Δικτύωσης26-27 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για συμμετοχή στην Εκδήλωση και το Brokerage Event, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020 (e-mail:lkountouridou@research.org.cy, τηλ.: 22205020) ή με την κα Μάρσια Τριλλίδου – Βαρζακάκου, (e-mail: trillidou@research.org.cy, τηλ.: 22205071), εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου.