Thursday, 28 May 2015

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με Θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 22 Ιουνίου 2015 Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την‘Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο Cleopatra, στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 8:45 μέχρι τις 14:30.

Περιεχόμενο
Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες πως να ετοιμάσουν μια πετυχημένη πρόταση για συνεργατικό έργο στις Προτεραιότητες 2 και 3 (Βιομηχανική Ηγεμονία και Κοινωνικές Προκλήσεις) του «Ορίζοντα 2020». Το Εργαστήριο θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:
  • πώς να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον ενδιαφέρει
  • πώς να βρει συνεργάτες και να ‘χτίσει’ το δίκτυο συνεργασίας του
  • πώς να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής
  • η συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομμάτια και προϋπολογισμός
  • βασικοί κανόνες συμμετοχής σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη πρόταση έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα στόχο. Το Εργαστήριο αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων στο πλαίσιο του Η2020.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι – πέντε (25) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Ομάδα Στόχος
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε αρχάριους οι οποίοι αναμένεται να είναι άτομα που έχουν λίγες ή/και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αλλά και για προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. (π.χ. 7ο ΠΠ) και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ) γενικότερα.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 17η Ιουνίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Friday, 22 May 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα “Individual Fellowships 2015: the Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’... ‘Speed-Workshop’ on Proposal Writing”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα “HORIZON 2020” οργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο«Individual Fellowships 2015: The Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’… 5-Hour ‘Speed-Workshop’ on Proposal Writing». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2015 στο Ξενοδοχείο Cleopatra, στη Λευκωσία.  

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης “Individual Fellowships 2015” και στην κατανόηση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, και
  • σε πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις για την προετοιμασία και τη συγγραφή σχετικής πρότασης.

Εκπαιδευτές θα είναι ο κ. Γιάννης Βακόνδιος από το Unit A.2 του Research Executive Agency στις Βρυξέλλες, καθώς και ο κ. Πιεραντώνιος Παπάζογλουως Εθνικό Σημείο Επαφής από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Επίσης, στην Ημερίδα θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές στις πρόσφατες παρόμοιες Προσκλήσεις του Προγράμματος «Horizon 2020» και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι η Ημερίδα απευθύνεται σε άτομα που θα καταρτίσουν Πρόταση MSCA-IF-2015. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ημερίδα θα περιλαμβάνειπαρουσιάσεις αλλά και διαδραστικές ασκήσεις.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκαταρκτική Ημερήσια Διάταξη.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2015 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση horizon2020@research.org.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22205001.

Πληροφορίες
Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Eθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις «MarieSkłodowska-Curie»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy).

Friday, 1 May 2015

Science with and for Society - Ενημερωτική Ημερίδα και Ημερίδα Δικτύωσης 22 Μαΐου 2015, Βρυξέλλες

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ενημερωτική Ημερίδα & Ημερίδα Δικτύωσης (Information Day & Brokerage Event) που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 22 Μαΐου 2015 αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Science with and and for Society» του HORIZON 2020, του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Το Πρόγραμμα «Επιστήμη με και για την Κοινωνία» αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο HORIZON 2020, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις που θα υποστηριχθούν αναμένεται ότι η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική, κυρίως για τους νέους, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον της κοινωνίας για καινοτομία και θα διευρυνθούν περισσότερο οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015 . Εγγραφές στο Συνέδριο μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 18 Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Science with and for Society» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ParticipantPortal ή να επικοινωνούν με την κα Ελεάνα Γαβριήλ, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την εν λόγω θεματική περιοχή (egabriel@research.org.cy, 22205046).

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 07 Μαΐου 2015 για να λάβουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Συνάντηση Δικτύωσης μέσω της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, κ. Σταύρο Καμπανέλλα (τηλ:22205056, e-mail:skambanellas@research.org.cy).